Talend Metadata Manager - Tutorial - Core Concepts in Enterprise Metadata Management

MMTutorial-MetadataManagement.pdf

ud:id
MMTutorial-MetadataManagement
version
6.3
6.2
prodname
https://talend.poolparty.biz/coretaxonomy/187
EnrichProdName
Talend Metadata Manager
category
https://talend.poolparty.biz/coretaxonomy/450
EnrichVersion
6.2
6.3
task
Data Governance
ft:lastUpdate
2017-06-08